Verlof aanvragen

In de leerplicht staat omschreven, wanneer een jongere de school niet kan/hoeft te bezoeken. Dit is het geval bij ziekte, schoolsluiting en de vervulling van plichten die voortvloeien uit godsdienst of levensovertuiging.

Verder kent de leerplicht vrijstelling wegens andere gewichtige omstandigheden.
 

Doel en inhoud van de leerplichtwet
 
Leerplicht hangt heel nauw samen met leerrecht, ofwel het recht op onderwijs. Overal ter wereld wordt dit recht als een groot goed beschouwd. Veel landen hechten er zelfs zoveel waarde aan, dat ze de jeugd via een wet verplichten om naar school te gaan. Nederland is één van die landen.
In ons land staan de rechten en plichten van ouders, leerlingen en school-directeuren precies aangegeven in de leerplichtwet.

Vanaf welke leeftijd is een kind leerplichtig?

Bijna alle kinderen beleven hun eerste schooldag op vierjarige leeftijd.
De echte leerplicht begint op de eerste schooldag van de maand, die volgt op de maand dat een kind vijf jaar is geworden. Een kind dat bijvoorbeeld op 10 oktober zijn vijfde verjaardag heeft gevierd, wordt op de eerste schooldag van de maand november leerplichtig.
Soms is een volledige schoolweek te lang voor jonge leerlingen. Daarom biedt de leerplichtwet een mogelijkheid tot vrijstelling voor een aantal uren per week.
Zodra een kind zes jaar is, geldt de overgangsmogelijkheid niet meer. Zesjarige leerlingen moeten allemaal het volledige onderwijsprogramma volgen.

Vrijstelling van geregeld schoolbezoek

In de leerplichtwet staat omschreven, wanneer een jongere de school niet kan/hoeft te bezoeken. Dit is het geval bij ziekte, schoolsluiting en de vervulling van plichten die voortvloeien uit godsdienst of levensovertuiging.
Verder kent de leerplichtwet vrijstelling wegens andere gewichtige omstandigheden ( bijvoorbeeld verhuizing, huwelijk, overlijden of be een ambts- of huwelijksjubileum van bloed- en aanverwanten tot en met de vierde graad).
Verlof wegens vakantie wordt niet verleend, alleen indien de aard van beroep van de ouders daartoe aanleiding vormt en het de enige gezinsvakantie in dat schooljaar betreft, kunt u vrijaf vragen. Als u extra verlof voor uw kind wilt aanvragen, moet u daarvoor tijdig een schriftelijk verzoek indienen bij de directeur van de school. U kunt eventueel een verklaring van de werkgever bijvoegen om uw verzoek te ondersteunen.
Er zijn een aantal wettelijke voorwaarden aan verbonden:
 
 • de jongere krijgt geen verlof in de eerste twee lesweken van het schooljaar
 • de jongere krijgt niet langer dan tien dagen extra verlof
 • de jongere krijgt maximaal één keer per schooljaar extra verlof.

Als het verzoek niet aan deze voorwaarden voldoet, moet het door de directeur worden afgewezen.
Verlofaanvragen voor maximaal 10 schooldagen worden door de directeur van de school in behandeling genomen.
Als u voor meer dan 10 schooldagen extra verlof wilt aanvragen, moet u het verzoek bij de leerplichtambtenaar van de gemeente indienen. Die zal het verzoek alleen goedkeuren als er zeer speciale omstandigheden zijn.
 

De taak van een leerplichtambtenaar
 

Het toezicht op de naleving van de leerplichtwet is opgedragen aan Burgemeester en Wethouders. Zij wijzen voor de uitvoering van dit toezicht één of meerdere leerplichtambtenaren aan. Heel soms zijn leerplichtambtenaren genoodzaakt de officier van justitie in te schakelen. Maar zij doen dit alleen als uiterst redmiddel. Het grootste gedeelte van de tijd zijn leerplichtambtenaren actief bezig een oplossing te vinden voor problemen die de schoolloopbaan van een leerling in gevaar kunnen brengen.
De leerplichtambtenaar werkt nauw samen met allerlei organisaties en instanties die zich bekommeren om het welzijn van de jeugd, zodat hij goed weet wat voor soort oplossingen er zijn.
 

Verplichtigen voor schooldirecteuren,ouders en leerlingen

Schooldirecteuren hebben de volgende verplichtingen
 
 • binnen zeven dagen moeten ze de leerplichtambtenaar van de woongemeente van de leerling in kennis stellen van een in- of afschrijving
 • wanneer een leerling van school wordt verwijderd, moet de schooldirecteur dit terstond melden aan de leerplichtambtenaar
 • voordat een leerling wordt uitgeschreven, moet de school nagaan of de leerling elders wordt ingeschreven
 • schooldirecteuren dragen de verantwoording voor het feit dat ongeoorloofd schoolverzuim wordt gemeld aan de leerplichtambtenaar van de gemeente waar de betreffende leerling staat ingeschreven
 • zij moeten de leerplichtambtenaar alle inlichtingen geven die nodig zijn bij de uitvoering van de leerplichttaak
 • schooldirecteuren moeten de leerplichtambtenaar in kennis stellen van een leerling die de school voortijdig verlaat

Verplichtingen van ouders
 
 • ouders moeten ervoor zorgen dat hun zoon of dochter op een school of onderwijsinstellingen staan ingeschreven
 • zij zien erop toe dat hun kind de school geregeld bezoekt, dat wil zeggen dat er geen les of praktijktijd wordt verzuimd. Vanaf twaalf jaar is de jongere hier zelf medeverantwoordelijk voor
 • ouders dienen de school in kennis te stellen van ziekte van hun kind
 • ouders dienen bij andere redenen van afwezigheid van hun kind toestemming van de schooldirecteuren te hebben

Verplichtingen van leerlingen, die twaalf jaar of ouder zijn
 
 • zij moeten de school geregeld bezoeken en kunnen persoonlijk aangesproken worden op ongeoorloofd schoolverzuim.
 • jongeren die zelfstandig wonen, moeten zelf de school op hoogte brengen van ziekte of andere gewichtige omstandigheden die hen verhinderden de school te bezoeken

Wanneer niet aan de bovenstaande verplichtingen is voldaan, dan is er sprake van vermoedelijk ongeoorloofd schoolverzuim. Dit kan een proces-verbaal tot gevolg hebben.Prins Willem-Alexanderschool, 2011
Realisatie: Anyway Internet